Informatie, documenten, rechten, garanties

Territoriaal toepassingsgebied
Erresse (ERRESSE met maatschappelijke zetel in Via F.lli Villa 11 20863 Concorezzo (MB) – BTW Nr. 07502490969 – CF: RRNSFN63E02I441M – REA-register: MB-1878743) aanvaardt alleen bestellingen met levering in de landen die zijn aangegeven op de pagina “Verzending en levering”.

Voor zendingen naar niet-EU-landen moeten de douane- en belastingkosten van de ontvangende landen door de ontvanger worden betaald.

Aankoopdocument
Voor elke bestelling geeft Erresse een ontvangstbewijs en een gedetailleerde lijst van het verzonden materiaal af en stuurt dit per e-mail naar de besteller, overeenkomstig artikel 14 van presidentieel besluit 445/00 en wetgevend besluit 52/2004 (het ontvangstbewijs wordt met de goederen meegestuurd). De gegevens die de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt, zullen in de detaillijst worden opgenomen. Na de afgifte van het ontvangstbewijs en de detaillijst zelf zijn geen wijzigingen meer mogelijk.

Indien de klant een factuur wenst, dient hij bij de registratie van de bestelling de nodige gegevens (BTW-nummer en fiscale hoofding) te vermelden. Het is niet mogelijk om op een later tijdstip een factuur aan te vragen.

Productinformatie
De klant kan de producten in de elektronische catalogus van Erresse kopen wanneer hij een bestelling plaatst. De foto’s en technische gegevens bij een productblad kunnen onvolledig zijn en de kenmerken ervan niet volledig weergeven, maar kunnen verschillen qua afmetingen, kleur, accessoires, enz.

De vermelding “Op voorraad” op het afgebeelde product is louter indicatief, gezien de mogelijkheid van meerdere aankopen tegelijkertijd door meerdere gebruikers. Daarom behoudt Erresse zich het recht voor om na ontvangst van de bestelling na te gaan of de goederen beschikbaar zijn en, indien dit niet het geval is, onverwijld mee te delen dat de geplaatste bestelling niet wordt aanvaard. Er kan geen aansprakelijkheid aan Erresse worden toegeschreven.

De producten van het merk Le Creuset worden niet buiten de Europese Unie verkocht, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Ontvangst bestelling
De correcte ontvangst van de bestelling wordt door Erresse bevestigd door middel van een e-mail die naar het door de klant meegedeelde e-mailadres wordt gestuurd. In dit e-mailbericht worden alle gegevens overgenomen die zijn ingevoerd door de klant, die zich ertoe verbindt de juistheid ervan te controleren en eventuele correcties onverwijld mee te delen. De inhoud van de “Algemene Voorwaarden” die tijdens de fase van de orderbevestiging zijn aanvaard, zal aan de klant worden meegedeeld onderaan de e-mail met het ontvangstbewijs van de bestelling. Het versturen van voornoemde e-mail formaliseert dan ook in alle opzichten de aanvaarding van de Koopovereenkomst tussen de klant en ERRESSE.

Door het plaatsen van de bestelling op de site Erresse-shop.it verklaart de klant kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden, de voorgestelde betalingswijzen en de volledige aankoopprocedure. Onder uitdrukkelijke verwijzing naar art. 3 en 4 dlgs 185/89 ontvangt de klant via e-mail alle noodzakelijke informatie voor de identificatie van de verkoper die de klant samen met de e-mail van aanvaarding van het contract moet bewaren.

Recht van terugtrekking
1. Overeenkomstig artikel 64 e.v. van het wetsbesluit nr. 206/2005, indien de Klant een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon die de goederen koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit, d.w.z. de aankoop niet doet door in de bestelbon aan ERRESSE-SHOP aan te geven. IT een BTW-nummer), heeft hij het recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst om welke reden dan ook, zonder boete en onverminderd wat is aangegeven in paragraaf 3 hieronder; dit recht is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen (consumenten), dus het kan niet worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met hun beroepsactiviteit.

2. Met de inwerkingtreding van Wetsdecreet 21/2014 moet de klant, om het herroepingsrecht uit te oefenen, ons op de hoogte brengen van zijn beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een uitdrukkelijke verklaring (bv. brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het hieronder bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

3. Het herroepingsrecht is onderworpen aan de volgende dwingende voorwaarden:

het recht geldt voor het gekochte product in zijn geheel; het is niet mogelijk de herroeping slechts uit te oefenen op een deel van het gekochte product (bv.: accessoires, bijgevoegde software, enz.);
het recht is niet van toepassing op verzegelde audiovisuele producten of computerprogrammatuur (met inbegrip van die welke aan hardware is bevestigd, zodra deze is geopend;
de aangekochte goederen moeten intact zijn en worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet met alle onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires: handleidingen, kabels, enz. …); om schade aan de originele verpakking te beperken, raden wij aan deze, indien mogelijk, in een tweede doos te doen, waarop het door ERRESSE-SHOP.IT uitgegeven RMA-nummer (return authorization code) moet worden aangebracht; in alle gevallen moet het aanbrengen van etiketten of plakband direct op de originele verpakking van het product worden vermeden
het artikel waarop het herroepingsrecht van toepassing is, moet hetzelfde artikelnummer hebben als het nummer dat in het verkoopdocument van ERRESSE-SHOP.IT is vermeld; indien het artikel een ander artikelnummer heeft dan het nummer dat in het verkoopdocument is vermeld, wordt de terugzending niet aanvaard en wordt het product ter beschikking van de Klant gesteld om te worden teruggezonden, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd
de verzendkosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de klant (opmerking: in geval van terugzending van goederen raden wij u aan gebruik te maken van een koeriersdienst die u vertrouwt, zodat u kunt profiteren van de traceerbaarheid van de zending en van de aanvullende verzendingsverzekering in het geval van goederen met een bijzonder hoge waarde)
de zending, tot aan het certificaat van ontvangst in ons magazijn, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant;
in geval van beschadiging van de goederen tijdens het transport zal ERRESSE-SHOP.IT de klant op de hoogte brengen van het incident (binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de goederen in hun winkels), zodat hij tijdig een klacht kan indienen bij de vervoerder van zijn keuze en de waarde van de goederen terugbetaald kan krijgen (indien verzekerd); in dat geval zal het product ter beschikking van de klant worden gesteld voor terugzending, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd;
ERRESSE-SHOP.IT is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade of diefstal/verlies van goederen die door onverzekerde zendingen zijn geretourneerd.

4. Onverminderd eventuele reparatiekosten voor vastgestelde schade aan de originele verpakking, zal ERRESSE-SHOP.IT de klant het reeds betaalde bedrag terugbetalen (inclusief de oorspronkelijke verzendkosten), binnen 14 dagen na de retourzending van de goederen, door het bedrag over te maken dat in rekening is gebracht op de Credit Card, of PayPal of via Bankoverschrijving. In dit laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de klant om onverwijld de bankgegevens voor de terugbetaling mee te delen (ABI – CAB – rekening-courantcode van de houder van het verkoopdocument).

5. Volgens de bepalingen van artikel 56 van het Wetboek van Consumentenrecht moet de terugbetaling plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping, zoals bepaald door de wet, met vermelding van het volgende: “Als u zich terugtrekt uit dit contract, worden alle betalingen die u aan ons hebt gedaan, inclusief leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om u terug te trekken uit dit contract, aan u terugbetaald. Terugbetalingen kunnen slechts worden ingehouden na 14 dagen totdat u hebt bewezen dat u de goederen hebt teruggezonden of totdat deze door ons zijn ontvangen, naargelang welk tijdstip eerder valt.”

Wat het tijdstip van terugzending betreft, bepaalt artikel 57 van het consumentenwetboek het volgende: tenzij de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een derde die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de datum waarop hij zijn besluit de overeenkomst te herroepen aan de handelaar heeft medegedeeld.

6. Het herroepingsrecht zal volledig nietig zijn, wegens het ontbreken van de essentiële voorwaarde van integriteit van de goederen (verpakking en/of inhoud), in gevallen waarin ERRESSE-SHOP.IT vaststelt

– het ontbreken van de buitenverpakking en/of de oorspronkelijke binnenverpakking

– het ontbreken van integrale onderdelen van het product (accessoires, kabels, handleidingen, onderdelen, …) of anomalieën aan het product zelf

– schade aan het product door andere oorzaken dan het vervoer ervan.

In geval van verval van het herroepingsrecht zal ERRESSE-SHOP.IT de aangekochte goederen terugsturen naar de afzender, waarbij hem de verzendingskosten worden aangerekend.

Geeft
In het geval dat de klant gekochte producten moet terugsturen (onder voorbehoud van toestemming door Erresse), dient hij deze (op eigen kosten) uitsluitend terug te sturen naar de vestiging op de wijze die zal worden meegedeeld. Ongeoorloofde retourzendingen worden niet aanvaard en zullen worden teruggestuurd naar de afzender.

Eventuele schade moet binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

Verzending
Naar de meeste plaatsen in Italië is de levering normaal binnen 1/2 werkdagen met de expreskoeriers DHL of TNT vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst tot “voltooid” status.

In de rest van de wereld verzenden wij binnen 2/6 werkdagen met Fedex, UPS of DHL koeriers, afhankelijk van het gebied.

De verzenddatum die u in de e-mail over de verwerking van de bestelling vindt, is de dag waarop wij uw bestelling aan de koerier toevertrouwen voor levering op het door u opgegeven adres. Deze datum kan echter variëren om organisatorische en logistieke redenen die niet rechtstreeks aan Erresse toe te schrijven zijn.

Bestellingen met snellere levering zijn die met online betaling (kredietkaarten aanvaard: VISA, American Express, MasterCard en CartaSì); betaling via overschrijving verlengt de leveringstermijn.

U wordt stap voor stap via e-mail op de hoogte gehouden van de status van uw bestelling en u kunt de zending volgen via de trackingcode die u zal worden meegedeeld (www.tnt.it, www.dhl.it of www.ups.it, www.fedex.com)

Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u deze informatie op elk moment raadplegen via uw account op de site.

Opgelet: Aangezien wij een beroep doen op nationale/internationale koeriersbedrijven met een bewezen betrouwbaarheid en adequate faciliteiten om korte leveringstermijnen en traceerbaarheid te garanderen, zijn de aangegeven leveringstermijnen die welke door de koeriersbedrijven in normale situaties worden gegarandeerd en houden zij geen rekening met buitengewone gebeurtenissen (weer, stakingen, feestdagen, enz.). Wij doen altijd ons best om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk ontvangt wat u hebt besteld, maar wij kunnen de leveringsdatum niet garanderen, aangezien dit buiten ons bereik ligt.

Verzendingskosten
Verzending is gratis in Italië voor bestellingen van meer dan 50€. Onder 50€, bedragen de verzendingskosten 6,10€. Voor zendingen naar het buitenland variëren de kosten naargelang het gewicht en worden ze vóór de betaling gespecificeerd op de overzichtspagina.

Bijkomende kosten
Indien de zending wordt geweigerd (om welke reden dan ook), niet wordt afgehaald of het door de klant opgegeven adres onjuist is (om welke reden dan ook) zullen alle kosten die voortvloeien uit de terugzending, opslag en herlevering aan de klant in rekening worden gebracht.

Ontvangstbewijs van uw aankoop
Enkele tips voor de ontvangst van de goederen

Controleer of het aantal geleverde colli overeenstemt met het aantal dat in het door de vervoerder afgegeven vervoersdocument is vermeld.
Controleer of de verpakking intact is en niet is gewijzigd, met inbegrip van de sluitingsbanden.
Indien mogelijk, pak het product onmiddellijk uit en controleer het op beschadiging.
In geval van zichtbare manipulatie en/of breuk moet u de zending en/of levering onmiddellijk betwisten door de woorden “RESERVE TO CHECK GOODS FOR …..” (de reden aangeven) aan te brengen op het leveringsdocument dat u van de vervoerder ontvangt.

Stuur ons dan onmiddellijk het rapport door het formulier op de website in te vullen. in het Contact gedeelte. Het rapport dient uiterlijk 7 (zeven) werkdagen na ontvangst van de goederen te zijn ontvangen.

Aankoopdocument
De goederen worden verzonden samen met de paklijst (document met een overzicht van de bestelde artikelen) en de kassabon en/of factuur. De documenten worden in het pakket gedaan en zijn geldig als bewijs van aankoop voor de toepassing van de wet en de garantiebepalingen van de fabrikant.

NB: Als het pakket moet worden verzonden zonder het “Bewijs van Aankoop” (bijv. geschenk) moet het verzoek worden aangegeven in de OPMERKINGEN van de bestelling. In dat geval wordt het aankoopdocument in elektronisch formaat naar de koper gestuurd via het bij de bestelling opgegeven e-mailadres.

Facturering
Voor bestellingen die bij de registratie de facturatiegegevens (BTW-nummer, SDI of PEC en facturatieadres) vermelden, zal de factuur naar de telematicalade worden gestuurd.

Aansprakelijkheid
Overeenkomstig art. 63 lid 1 van het consumentenwetboek blijft het risico van verzending bij de verkoper tot de levering van de goederen aan de consument-klant.

Garanties
1. Naverkoopgarantie: de producten worden gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie (gelijk aan twee jaar) volgens art. 128 en volgende van het consumentenwetboek. Overeenkomstig artikel 132 van het consumentenwetboek is de verkoper aansprakelijk wanneer het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen. De consument verliest zijn rechten uit hoofde van de wettelijke garantie indien hij het gebrek aan overeenstemming niet binnen twee maanden na de datum waarop hij het gebrek heeft ontdekt, bij de verkoper meldt.

2. De conventionele fabrieksgarantie wordt verleend op de wijze die is aangegeven in de documentatie in de verpakking van het product. Deze dienst wordt rechtstreeks verleend door de fabrikanten van de verkochte goederen, via hun servicecentra. De referenties van deze servicecentra zullen worden verstrekt door ERRESSE-SHOP.IT, die zal antwoorden op [email protected]

Indien na tussenkomst van een Erkend Assistentiecentrum blijkt dat het defect niet gedekt wordt door de conventionele garantie van de fabrikant, zullen de door het Erkend Assistentiecentrum vereiste inspectie- en reparatiekosten, evenals de transportkosten, indien gemaakt door ERRESSE-SHOP.IT, aan de Klant in rekening worden gebracht.

De fabrieksgarantie op de door ERRESSE-SHOP.IT verkochte producten dekt niet

– de vervanging van verbruiksgoederen

– abnormaal of niet-conform gebruik van de producten (de klanten wordt vriendelijk verzocht de bij het product gevoegde gebruiksaanwijzing zorgvuldig te raadplegen)

– storingen (en de daaruit voortvloeiende gevolgen) die te wijten zijn aan de tussenkomst van een niet door ERRESSE-SHOP.IT erkende hersteller

Beslechting van geschillen
“De in Europa wonende consument wordt ervan in kennis gesteld dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft opgezet dat een instrument voor alternatieve geschillenbeslechting biedt. Dit instrument kan door de Europese consument worden gebruikt om op buitengerechtelijke wijze geschillen te beslechten die verband houden met en/of voortvloeien uit overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn gesloten. Bijgevolg kunt u, als u een in Europa gevestigde consument bent, dit platform gebruiken om geschillen op te lossen die voortvloeien uit de op deze website gesloten online-overeenkomst. Het Europese ODR-platform is beschikbaar op de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Overeenkomstig artikel 66 bis van wetsdecreet 206/2005 (consumentenwetboek) wordt de territoriale bevoegdheid onbetwistbaar toegekend aan de rechtbank van de woonplaats (of verblijfplaats) van de consument.